Banka Haciz Fekki Ne Demektir? İcra Fek Yazısı Örneği

İcra dosyasından kaynaklı borcun ortadan kalkmasıyla birlikte banka haciz fekki yapılır yani dosya kaynaklı hacizler kaldırılır.


Banka haciz fekki, bankaya olan icralık borcun sona ermesi sonrasında icra dosyasından kaynaklanan hacizlerin kaldırılmasıdır. Konuya başlamadan evvel belirtelim, icra müdürlükleri, banka haciz fekki için doğrudan bir işlemde bulunmaz; fekkedilmesi için borçlunun hacizlerin fekkedilmesi talebinde bulunması gerekir.

Banka Haciz Fekki Mecburi Midir?

Banka haciz fekki istemi mecburi değildir. İcra dosyasındaki istenen hacizlerin düşmesi sonucunda fekkedilmesi talebi yapılması sadece süreci kısaltacaktır. Haciz, gayrimenkul ürünlerde 1 yıl, menkul değerlerde 6 ay içinde satış talep edilmezse ve satış avansı ödenmezse düşecektir.

Mallar Üzerindeki Hacizlerin Fekkedilmesi

Bankanın haczinin kaldırılması için banka haciz fekki alınmak istendiğinde, hangi ürününüzün haciz listesinde olduğuna göre yapılacak işlem farklılık gösterebilir. Araçlarınız üzerinde bir haciz varsa, ödemenizin sonunda haczin kaldırılması talebiniz kabul edilince, icra müdürlüğü, herhangi bir müzekkere yazmaz ve UYAP üzerinden haczi kaldırır. Ancak mal bir taşınmaz ise bu durumda müzekkere ihtiyacı hasıl olacaktır. Zira haciz müzekkere ile konmuştur ve yine müzekkere ile kaldırılır. İcra müdürlüğü, ilgili tapu sicil müdürlüğüne müzekkereyi yazar ve bu müzekkerenin yerine ulaşması için ödenecek olan posta masrafını da sizden talep eder. Ancak siz bu müzekkereyi elden de götürebilirsiniz.

Hacizler Düşmeden Banka Haciz Fekki İstenebilir Mi?

Banka haciz fekki için mutlaka haczin düşmesi yani borcun bitmesi gerekir. Siz borcu ödemeden önce icra dosyasında açacağınız haciz fekki talepleriniz işleme konmaz hatta talep etmenizin dahi önü kapalıdır. Zor bir ihtimal ancak banka alacaklarından feragat etmişse, feragat harcı yatırmak sureti ile haciz fekki talep edebilir.

İcra Fek Yazısı Örneği

........................................ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE
Dosya Esas No: .../…HACZİN KALDIRILMASI
TALEBİNDE BULUNAN
BORÇLU : Adı ve Soyadı,............... (T.C. Kimlik No).................
ADRESİ :.............................................................................

AÇIKLAMALAR :
Yukarıda esas numarası yazılı boçlusu bulunduğum dosyanız ile ...........ili,........ ilçesi .........Mahalle ,.........Caddesi ,...... pafta ,......ada, ........parselde kayıtlı taşınmazım üzerine haciz konulmuş olup haciz tarihinden itibaren 1 yıl içinde satışı istenilip satış avansı dosyaya yatırılmamıştır. İş bu nedenle İcra ve İflas Kanununun 106 – 110 maddeleri gereğince haczin fekki için talepte bulunmak zaruretimiz hâsıl olmuştur.

DELİLLER :
1-İcra dosyası
2- Ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 106-110 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan ve tapu bilgileri belirtilen....ili,....ilçesi,....Mahallesi,...Caddesi,...Pafta,...Ada,...Parsel de kayıtlı gayrimenkulün üzerine dosyanızdan konulan haczin İcra ve İflas Kanununun 106–110 maddeleri gereğince fekkine karar verilerek .....Tapu Sicil Müdürlüğüne konulan haczin kaldırılması için müzekkere yazılmasına karar verilmesini,dosyanız borçlusu olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/20..

Borçlu, Talepte bulunan
Adı ve Soyadı
İmza
Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler