Bireysel emeklilik iptal kesintisi ne kadar olur? 2022

Bireysel emeklilik sisteminden ayrılmak istediğinizde kesintiler ile karşılaşıp karşılaşmayacağınızı mı merak ediyorsunuz. Yazımızda bu sorunuzun yanıtını bulabilirsiniz.


Bireysel emeklilik sisteminde iptal kesintisinin ne kadar olduğunu merak eden katılımcı sayısı oldukça fazla. Çeşitli nedenlerle bireysel emeklilikten ayrılmak isteyen katılımcılar, bireysel emeklilik iptal kesintisinin ne kadar olduğunu sorguluyor.
 Katılımcılar bireysel emeklilik sistemi dahilindeki sözleşmelerini diledikleri anda iptal edebilirler. Ancak bu durumda kişi devlet katkısından tam olarak yararlanamayacağı gibi birikimi üzerinden birçok kesinti ile de karşı karşıya kalabilir. O halde katılımcı sistemden ayrıldığında hangi kesinti kalemleri ile karşılaşabilir? Bireysel emeklilik iptal kesintisi ne kadar olur? Yıllara göre kesinti oranları nelerdir? Bireysel emeklilikten herhangi bir cayma bedeli ödenmeksizin çıkılabilir mi? Bu yazımızda bireysel emeklilikteki iptal kesintisi hakkında tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

Bireysel emeklilik katkı payı kesintileri

Bireysel emeklilik sisteminde katılımcı katkı payları üzerinden 3 farklı kesinti yapılabilir: Giriş aidatı, yönetim gider kesintisi ve fon toplam gider kesintisi. Bireysel emeklilik sisteminden ayrıldığınız zaman birikiminizden bu tutarlar, mahsup edildikten sonra hak kazandığınız birikim tutarı ortaya çıkarılarak tarafınıza aktarılır. Dilerseniz, az önce belirttiğimiz kesinti türleri ile ilgili bilgileri vermeye başlayalım.
 
Giriş aidatı: Emeklilik sözleşmesi imzaladığınız şirketinde işveren grup emeklilik sözleşmesi haricinde yürürlükte olan başka bir sözleşme bulunmadığı durumlarda şirket sizden giriş aidatı isteyebilir. Giriş aidatı peşin olarak alınabileceği gibi azami 1 yıl içinde tahsil edilmek üzere taksitli veya sözleşme yürürlük süresine bağlı olarak ertelenmiş biçimde de alınabilir. Emeklilik, vefat veya maluliyet gibi durumlar dışında sözleşmenin 5 yılı doldurmadan ihtiyari biçimde sonlandırılması durumunda ilk beş yıl içerisinde alınabilecek olup iptal tarihine kadar alınmamış tutar katılımcının bireysel emeklilik hesabından ertelenmiş giriş aidatı olarak mahsup edilebilir.
 
Giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi toplamı sözleşmenin yürüklük tarihinden itibaren ilk beş yıl boyunca ilgili takvim yılının başında belirlenmiş o yılın ilk 6 ayı için açıklanan aylık brüt asgari ücretin %8,5’ini aşamaz. Bu tutar azami toplam tutar 2022 yılı için 304,09 TL’dir.
 
Yönetim gider kesintisi: Bireysel emeklilik sistemi dahilinde sözleşme yaptığınız emeklilik şirketi, ödediğiniz katkı paylarına ve birikiminize sözleşmenizin ilk 5 yılında yönetim gideri kesintisi yapabilir. Sözleşmenizin ilk 5 yılı dolduktan sonra emeklilik şirketi, sözleşmeniz sonuna dek giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi adı altında herhangi bir kesinti yapamaz.
 
Fon toplam gider kesintisi: Fon toplam gider kesintisinin üst sınırı Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik’in 2 nolu ekindeki tabloda gösterilmektedir. Fon toplam gider kesintisi bireysel emeklilik sistemindeki fon varlıklarından karşılanmakta olup fonun getirisine azaltıcı etki yaratmaktadır.
 
Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranları ile 22/K Maddesi Kapsamında Fon İşletim Gider Kesintisi Oranları
 
Grup* Emeklilik Yatırım Fonları Azami günlük oran Azami yıllık oran (%)
I Para Piyasası Fonları
 • Kıymetli Madenler Fonu
Değişken (Muhafazakar/Temkinli)
Yüz binde 3  
1,09
II Borçlanma Araçları Fonu
 • Standart Fon
 • Endeks Fonu
 • Değişken (Dengeli)
 •  
Yüz binde
5,25
 
 
1,91
III Hisse Senedi Fonu
 • Katılım Fonu
 • Karma Fon
 • Fon Sepeti Fonu
 • Değişken Fon
 • Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
 • Değişken (Atak/Dinamik/Büyüme)
 • Değişken (Agresif)
 •  
 •  
Yüz binde
6,25
 
 
2,28
 
 
 
(Değişik ibare:RG-6/5/2021-31476) Sermaye Piyasası Kurulu, (Değişik ibare:RG-6/5/2021-31476) Kurumun uygun görüşünü alarak fonlara ilişkin gruplandırmayı değiştirmeye yetkilidir.


 

Bireysel emeklilikte fon toplam gider kesintisi iadesi

Bireysel emeklilik sisteminde fon toplam gider kesintisi iadesi 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ilk 5 yılını doldurmuş emeklilik sözleşmelerine sözleşme yılı sonunda ve çıkış halinde yapılır. İadeye konu olan tutar, katılımcının birikiminin %1,1’ini üzerindeki fon toplam gider kesintisidir. İade, emeklilik şirketi tarafından her sözleşme yılı sonuna ve sözleşmenin iptal tarihine müteakip beş iş günü içinde ilgilisine göre katılımcının kendisine yahut katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılır.
 
Altıncı yıl için fon işlem gider kesintisinin de dahil olduğu fon toplam gider kesintisinin iade oranı %2,5’tir. Yedinci ila on dördüncü yıllar arasındaki iade oranı bu süre zarfındaki her yıl için bir önceki yıldaki iade oranına %2,5’luk bir iade oranı eklenmesi ile hesaplanır (Altıncı yıl %2,5; yedinci yıl %2,5 + %2,5 = %5). Bu iade oranı 15. yıl ve sonrasında sabit olup %25’tir. Bu oran belirlenirken 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren katılımcının emeklilik sözleşmesinde geçirdiği tüm süreler dikkate alınır. Sözleşmenin yürüklük tarihi bu tarihten önce ise yine 1 Ocak 2013 tarihi iade oranı için esas alınmaktadır.

Bireysel emeklilik getirisi kesintisi ne kadardır?

Bireysel emeklilik sisteminde stopaj vergisi, gelir vergisine tabi olan kazançlara ilişkin vergi tutarının elde edilen gelir henüz katılımcıya geçmeden kesilmesiyle alınan bir vergi türüdür. Katılımcılar en az 10 yıllık süre boyunca sözleşmeye taraf olmakla birlikte sistemden emeklilik hakkı elde edemeden ayrılırsa katılımcının katkı payı geliri üzerinden hesaplanan stopaj kesintisi oranı ’dur. Katılımcı sistemde 10 yılını doldurmadan bireysel emeklilik sözleşmesini iptal ederse bu kesinti oranı olmaktadır.
 
Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zaruri nedenlerle emekli olmadan sistemden ayrılan katılımcı için geçerli olan stopaj kesintisi oranı %5’tir.

Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı kesintisi ne kadardır?

Bireysel emeklilik sisteminde katılımcılar, sistemde bulundukları yıllara göre devlet katkısı hesabındaki birikime farklı oranda hak kazanırlar. Katılımcının sistemde geçirdiği süre uzadıkça devlet katkısı hesabındaki tutar üzerinde hak kazanma oranı artar.
 
 • Bireysel emeklilik sisteminde en az 3 yıl kalırsa birikimin ’ine,
 • Bireysel emeklilik sisteminde en az 6 yıl kalırsa birikimin %35’ine
 • Bireysel emeklilik sisteminde en az 10 yıl kalırsa birikimin %60’ına hak kazanır.
 
Bireysel emeklilik sisteminden emekli olarak, vefat ederek, tasfiye işlemiyle ya da maluliyet halinde ayrılırsa devlet katkısı hesabındaki birikimin 0’üne hak kazanır. Bireysel emeklilik sistemi katılımcıları, sistemden 3 yıl dolmadan ayrılırlarsa devlet katkısı hesabında yer alan tutar üzerinde hiçbir hakka sahip olamazlar.

Bireysel emeklilikten cayıldığında iptal kesintisi ne kadardır? Stopaj kesintisi yapılır mı?

Katılımcı, bireysel emeklilik sözleşmesini yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde iptal etme hakkına sahiptir. 60 günlük süre içerisinde sözleşmesini iptal eden katılımcı, yatırdığı katılımcı katkı payı ve varsa girişte yapmış olduğu toplu ödeme toplamını herhangi bir kesinti olmaksızın geri alabilir. Ancak katılımcının katkı payları üzerinden bir getiri elde edilmişse bu getiriye stopaj kesintisi yapılır.
 
Bireysel emeklilik sistemi sözleşmeniz yürürlüğe girmeden önce cayma durumunda beyanın emeklilik şirketine ulaşmasını müteakip daha önce vermiş olduğunuz katılımcı katkı payı talimatları iptal edilir.
 

Diğer Makaleler