Maaş Haczi Hangi Durumlarda Gelir?

Maaş haczi, işçinin çalıştığı iş yerine icra müdürlüğü tarafından gönderilen haciz müzekkeresi üzerine yapılan maaş kesintisidir.


Maaş haczi, alacaklısının kendisine karşı başlatmış olduğu ikame edilen bir dava ya da takip sonucunda borçlunun banka hesabına yansıtılan bir icra türü olarak karşımıza çıkıyor. Maaş ve ücretlerin hangi oranda haczedileceğini düzenleyen İcra İflas Kanunu’nun 83 ve 355 maddeleri borçlunun maaşından yapılacak haczin oranını düzenliyor. İİK hükümlerine uygun olarak maaş ve ücretlerden bir kısmının haczedilmesi işlemini, işçinin hangi durumlarda işverene maaş haczi için itiraz edebileceğini, maaşın ne kadarının haczedilebileceğini makalemizin devamında sizlere anlatıyor olacağız.

Maaş Haczi Nedir?

Maaş haczi, İİK (İcra İflas Kanunu) 83’üncü maddesine göre bir borçlunun işçi olarak çalıştığı yerden aldığı ücretin bir kısmının icra yoluyla haczedilmesi işlemidir. Aynı zamanda en kolay yapılan icra işlemi olarak da bilinen maaş haczi, çalışan kişi işten ayrılana ya da borç ödenene kadar kesilmeye devam eder. Maaş haczi işleminin uygulanabilmesi için, borçlu / borçluların borçları için icra takibinin kesinleşmesi ve borçlunun da bu işleme itiraz etmemiş olması gerekir. Yalnızca 7 günlük ödeme süresini ve itiraz süresini geçirmiş olan borçlular için maaş haczi uygulanabilir.
Devlete olan borçlarınızda banka hesaplarınıza konan e-haciz işlemi için E-Haciz Nasıl Sorgulanır? E-Devlet Üzerinden E-Haciz Sorgulama yazımızı okuyabilirsiniz.

Maaş Haczi İçin Maaşın Ne Kadarına El Konabilir?

Maaş haczi için kısmi bir ödeme yöntemi belirlenir. Bir borçlunun çalıştığı iş yerinden aldığı ücretin sadece yüzde 25’i yani 4/1’i haczedilebilir. Kısmi olmaması durumunda, örneğin borcun tahsilinin sağlanması amacıyla maaşın tamamının haczedilmesi halinde, toplumun temel yapısı olan aile yapısının zedeleneceği öngörülmüş ve kişinin rızası olmadan bu yöntemin uygulanmaması esas alınmıştır. Eğer kişi rızası gözetmeden böyle bir uygulamaya gidilirse, iktisadi ve sosyal açıdan kişinin kendisi ve ailesi için sosyal ve ekonomik hayatın idamesi mümkün olmayacaktır.
 
Ancak elbette tek sorun ailenin sosyal ve iktisadi durumunun korunması değildir. Esas buradaki amaç takip hukukundaki kuralın işletilmesi ve şahıs emeğini değil malın icra edilmesidir. Anayasa 17’inci madde “Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir” der ve takip hukuku da bu maddeyi destekleyici icraatları uygular.
 
E-Devlet üzerinden E-Haciz Sorgulama konumuzu inceleyerek devlet kanalıyla tarafınıza uygulanan bir e-haciz olup olmadığını kolayca öğrenebilirsiniz. Hacizli arabalar ve evler ile ilgili detaylı bilgilere erişmek içinse Bankalardan Satılık Araçlar, Bankalardan İcralık Arabalar sayfamızda bulunan bankalar ve icralık araçlar için inceleme yapabilirsiniz.

Maaş Haczine Faiz İşler Mi?

Maaş haczi de dahil olmak üzere, borçlar hukukunda faiz bir yasal statüdür. İcra müdürlükleri 90 günde borcunu ödemeyen kişilere son bir uyarı yaparak 7 günlük bir süreç başlatır. Bu 7 günlük süreç bir ek süredir ve yine kişi bu sürede borcunu ödemezse, gecikme faizi de işletilerek maaşın azami 4/1 oranında bir kısmı kesilerek haczedilir. Anapara ve faiz birlikte hesaplanarak maaş kesintisine dönüşür. Maaş kesintisi yapılmaya devam edildiği sürece faize faiz işletilemez.

Banka Maaş Hesabına Haciz Olmadan Bloke Konabilir Mi?

Daha önce de belirttiğimiz üzere, maaş hesaplarına haciz kararı olmadan kesinlikle bloke konamaz. Bankalar üzerinden işlemler yapıyorsanız ve bankalara borcunuz bulunuyorsa, mevduat hesaplarınıza bankanın borç tahsili için bloke koydurabileceğini bilmelisiniz. Ancak dediğimiz gibi bu durumun bir istisnası bulunur; o da maaş hesaplarına haciz kararı olmadan bloke konamaz. Burada asıl amaç borçlu kişinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasının maaş blokesi ile imkânsız hale getirilmemesidir. Maaşını alamayan birinin borçlarını ödemesi durumunun da söz konusu olamayacağı malumdur.

Banka Borcu Yüzünden Maaş Haczi Mümkün Mü?

Yukarıdaki başlıkla birlikte değerlendirirsek, ne zaman ki bankalar, borcunuzdan dolayı icra müdürlükleri aracılığıyla iş yerinize haciz müzekkeresi gönderirler, artık borcun tahsili için maaş hesabınızdan 1/4 oranında kesinti yapılmaya başlanabilir.

Maaş Haczi İçin İşverene İtiraz Edilebilir Mi?

Maaş haczi için icra müdürlükleri işverene, işçinin aldığı maaşın ¼’ü oranında bir kesintinin yapılmasını ve gerekli alacaklıya ödenmesini isteyen bir müzekkere gönderir. Burada sadece söz konusu olan kesinti maaşın yüzde 25’i ile sınırlı değildir. Mesela işçinin işten çıkarılması durumunda, işçiye ödenecek olan kıdem tazminatı ya da ihbar tazminatı alacakları da kesinti yapılacak kalemler arasındadır. İş Kanunu’nda, İcra İflas Kanunu’nda bulunan bazı maddelerin açık hükümleri gereğince, işçiden rızası dışında, işçiden maaşının ¼’ünden fazlası kesilemez. Eğer böyle bir durum oluşursa işçi, işverene itiraz edebilir. İşveren bu durumu dikkate almazsa, Alo 170 üzerinden şikâyet konusu olabilir.

İşveren Açısından Maaş Haczi Nedir? Nelere Dikkat Edilmelidir?

Çalışanınız için icra müdürlüklerinden maaş haczi müzekkeresi geldiğinde, 2004 sayılı İİK’nın 83’üncü maddesine göre “Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.” maddesi bulunur. Yapılacak olan kesintinin ¼’ü geçmemesi ya da geçecekse işçinin rızasının bulunduğuna dair muvafakatname işçiden muhakkak alınmalıdır.

Hacizler Sıraya Konmalıdır

İşçinin yasal borçları için iş yerine birden fazla haciz müzekkeresi gönderilmiş olabilir. Bu durumda ilk gelenden son gelen müzekkereye doğru kesintiler düzenlenmeli ve bir kesinti bitmeden diğer kesintiye başlanmamalıdır.

Ek Ücretlerde Haciz

Toplu sözleşme farkları, nemalar, ikramiyeler de ücrettir. Bunların da talep halinde haczi mümkün olabilir. Yüksek mahkeme kararları göstermiştir ki ikramiyelerde de ¼ kuralı uygulanmalıdır. Fakat söz konusu ikramiye, emeklilik ikramiyesi ise tamamına da haciz uygulanabilir. Aynı zamanda kıdem ve ihbar tazminatları da ücretten sayılmadıkları için haczi kabildir.
Emekli maaşının haczedilmesi ile ilgili Emekli Maaşı Haczedilebilir Mi? Yazımızı okumanızı öneriyoruz.

Hangi Gelirler Haczedilmez?

İş Kanunu uyarınca bazı gelirlerin haczi mümkün olmaz. Bu gelirler; fazla mesai, çocuk zammı, evlilik yardımı, ayni yardımlar, hafta tatil ücretleri, genel tatil günlerinde yapılan çalışmaların ücretleri.

 


Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler