Kredi Kartı Borçalarında Ödeme Sorunu

Ocak ayında 60 bin 89 kişi kredi, 90 bin 132 kişi kredi kartı borcunu ödemedi. Geçen yılın aynı ayına göre artışlar yüzde 33 ve yüzde 54 oldu.
24 Mart 2014 Pazartesi 00:45


Tür­ki­ye Ban­ka­lar Bir­li­ği (TBB) Risk Mer­ke­zi, Ocak 2014’le il­gi­li “ne­ga­tif ni­te­lik­li fer­di kre­di ve kre­di kar­tı­” sa­yı­la­rı­nı açık­la­dı. Bu­na gö­re fer­di kre­di bor­cu­nu öde­me­yen­le­rin sa­yı­sı ge­çen yı­lın ay­nı ayı­na gö­re yüz­de 33,1 ar­ta­rak 60 bin 89 ki­şi­ye çık­tı. An­cak Ara­lık 2013’e gö­re yüz­de 3,7 dü­şüş ol­du. Kre­di kar­tı bor­cu­nu öde­me­yen­le­rin sa­yı­sı da ge­çen yı­lın ayın ayı­na gö­re yüz­de 54,4 ar­ta­rak 90 bin 132 ki­şi ol­du. Bu­na kar­şın Ara­lık 2013’e gö­re yüz­de 7,7 dü­şüş var.

Bu iki tür bor­cu­nu öde­me­yen­le­rin sa­yı­sı ise ge­çen yı­lın ayın ayı­na gö­re yüz­de 45,1 ar­ta­rak 150 bin 221 ki­şi­ye çık­tı. Ara­lık 2013’e gö­re dü­şüş yüz­de 6,1.

Öte yan­dan, 2009’dan bu­ ya­na olu­şan bi­ri­ki­me ba­kar­sak fer­di kre­di bor­cu­nu öde­me­miş ki­şi sa­yı­sı­nın 1 mil­yon 164 bi­ni, kre­di kar­tı bor­cu­nu öde­me­miş ki­şi sa­yı­sı­nın da 1 mil­yon 617 bi­ni ki­şi­yi aş­tı­ğı gö­rü­lü­yor.

An­ka­ra­’da dev­let me­mu­ru olan Mu­zaf­fer Du­man, 10 yıl içe­ri­sin­de çek­ti­ği 9 kre­di­nin mas­raf­la­rı­nı ban­ka­dan ge­ri al­dı. Bu mas­raf­lar­la il­gi­li 9 de­kont için 236,25 li­ra öde­yen Du­man, de­kont üc­ret­le­riy­le bir­lik­te 2 bin 358 li­ra­lık dos­ya mas­ra­fı­nı ic­ra yo­luy­la tah­sil et­ti.

Diğer Haberler