Sabancı Holdingten Sanayiye 500 Milyon

Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı Mehmet Pekarun, sanayi alanındaki yatırımları yenilikleri ön plana çıkararak güçlendirdiklerini söyledi.
02 Mart 2014 Pazar 01:47


Sa­ban­cı Hol­ding Sa­na­yi Gru­bu Baş­ka­nı Meh­met Pe­ka­run, ön­ce­ki ge­ce ba­sın­la soh­bet top­lan­tı­sı dü­zen­le­ye­rek, hol­din­gin sa­na­yi ala­nın­da­ki ça­lış­ma­la­rı­nı ve he­def­le­ri­ni an­lat­tı.

He­def 6,5 mil­yar li­ra

Ak­bank ha­riç tu­tul­du­ğun­da, hol­ding­te­ki ‘sa­na­yi gru­bu­’ pa­yı­nın yüz­de 25 ol­du­ğu­nu ifa­de eden Pe­ka­run, ge­çen yıl ci­ro­da yüz­de 10’luk ar­tış­la 5,5 mil­yar li­ra­yı aş­tık­la­rı­nı, bu yıl­ki he­def­le­ri­nin ise 6,5 mil­yar li­ra ol­du­ğu­nu açık­la­dı. 2013’ü 11 bin 336 ki­şi­lik is­tih­dam­la ka­pa­tan sa­na­yi gru­bu, 2014’te bu sa­yı­yı 11 bin 700’e çı­ka­ra­cak.

Ye­ni­lik ve gi­ri­şim

Te­mel stra­te­ji­le­ri­nin ‘ye­ni­li­k’ ve ‘gi­ri­şi­m’ ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Pe­ka­run, sa­na­yi gru­bun­da­ki Bri­sa, Kord­sa Glo­bal, Tem­sa Glo­bal ve Sa­sa­’nın bu doğ­rul­tu­da önem­li ba­şa­rı­lar el­de et­ti­ği­ni açık­la­dı. Bu ba­şa­rı­yı sür­dür­mek için ge­çen yıl 200 mil­yon li­ra ya­tı­rım yap­tık­la­rı­nı ha­tır­la­tan Pe­ka­run, bu yıl ise 500 mil­yon li­ra ayır­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Bu kap­sam­da Bri­sa­’nın Ak­sa­ray ve Kord­sa­’nın En­do­nez­ya­’da­ki ye­ni te­sis­le­ri öne çı­kı­yor.

Japonlar’a gündemi anlatacak

Ya­şa­nan gün­cel ge­liş­me­le­ri de­ğer­len­di­ren ve iliş­ki­de ol­duk­la­rı ulus­la­ra­ra­sı ya­tı­rım­cı­la­rın Tür­ki­ye­’ye ba­kı­şı­nı an­la­tan Pe­ka­run, şun­la­rı söy­le­di: “Ben ay­nı za­man­da Türk-Ja­pon İş Kon­se­yi Baş­ka­nı­’yım. İş dün­ya­sı için ön­gö­rü­le­bi­lir bir or­tam çok önem­li. Bu ne­den­le 13 Mar­t’­ta Ja­pon ya­tı­rım­cı­la­ra yö­ne­lik bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı ya­pa­ca­ğız. Çün­kü is­tik­rar­lı ile­ti­şim iyi ses­siz­lik kö­tü­dür. Ja­pon­lar Tür­ki­ye­’ye çok ina­nı­yor.”
 

Kategori:

Diğer Haberler