TCMB Kredi Mektuplu Döviz Mevduatı Hesabındaki Birimi Geriledi

TCMB, kre­di mek­tup­lu dö­viz mev­du­atı he­sa­bı için gur­bet­çi­ye 2008 yı­lı­na ka­dar yüz­de 2,75 ora­nın­da fa­iz öder­ken ay­nı oran Ma­yıs 2008’de yüz­de 1’e ge­ri­le­di.
24 Mart 2014 Pazartesi 00:05


Ül­ke eko­no­mi­si­nin için­de bu­lun­du­ğu dö­viz sı­kın­tı­sı­nı aş­mak ama­cıy­la gur­bet­çi­ vatandaşların bi­rikimleri­ni de­ğer­len­dir­me­le­ri için 1976’da açı­lan iş­çi dö­vi­zi he­sap­la­rı gün geç­tik­çe aza­lı­yor. Mer­kez Ban­ka­sı­’nın kre­di mek­tup­lu dö­viz mev­du­atı he­sap­la­rı­na uy­gu­la­dı­ğı fa­iz­le­ri ka­de­me­li ola­rak dü­şür­me­si, bu he­sap­la­rı her ge­çen gün erit­ti. Ban­ka en son verilere göre bu he­sap­la­ra 0,25 ora­nın­da fa­iz uy­gu­lu­yor.

Gurbetçiler Özel Bankalara Yöneldi

TCMB, kre­di mek­tup­lu dö­viz mev­du­atı he­sa­bı için gur­bet­çi­ye 2008 yı­lı­na ka­dar yüz­de 2,75 ora­nın­da fa­iz öder­ken ay­nı oran Ma­yıs 2008’de yüz­de 1’e ge­ri­le­di. 1 Ekim 2010 ta­ri­hin­den ge­çer­li ol­mak üze­re ise yüz­de 0,25 ola­rak uy­gu­la­nı­yor. Bu çer­çe­ve­de, fa­iz oran­la­rı aşa­ma­lı ola­rak dü­şü­rü­lün­ce gur­bet­çi da­ha çok özel ban­ka­la­ra yö­nel­di.

2011 yı­lı­nın ilk çey­re­ğin­de 12 mil­yar do­lar olan yurt­dı­şın­da yer­le­şik Türk va­tan­daş­la­rı­nın Mer­kez Ban­ka­sı’nda­ki kre­di mek­tup­lu dö­viz tev­di­at he­sap­la­rı bu yı­lın ocak ayın­da 5 mil­yar do­lar se­vi­ye­si­ne ge­ri­le­di. Gur­bet­çi­nin Mer­kez Ban­ka­sı nez­din­de­ki kre­di mek­tup­lu dö­viz mev­du­atı he­sap­la­rı her ge­çen gün erir­ken, yurt­dı­şı yer­le­şik­le­rin yur­ti­çi yer­le­şik ban­ka­lar­da­ki ya­ban­cı pa­ra mev­du­atı ise sü­rek­li ar­tış gösteriyor. 2011’in ilk çey­re­ğin­de 14 mil­yar 849 mil­yon do­lar olan gur­bet­çi dö­vi­zi özel­lik­le Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de ha­kim olan kri­zin de et­ki­siy­le 36 mil­yar do­la­ra çık­tı. Özel ban­ka­lar­da­ki dö­viz mev­du­atı üç yıl­da iki kat­tan faz­la ar­tar­ken Türk Li­ra­sı mev­du­atı yüz­de 25 ora­nın­da ge­ri­le­di. 2011’de 12 mil­yar 619 mil­yon do­lar olan TL mev­du­atı bu yı­lın ocak ayı so­nu iti­ba­riy­le 10,2 mil­yar do­la­ra düş­tü.

Kategori:
Etiket:

Diğer Haberler